• حذف کننده کلر از آب
  •  جدا کننده ناخالصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آب مانند بنزن، سرب، جیوه و…
  • افزایش طول عمر دستگاه