فیلتر یونیزه ماشین لباسشویی و ظرفشویی بوش

با یون بندی آب ورودی از ایجاد رسوب داخل دستگاه جلوگیری می‌کند.